top of page

Algemene Voorwaarden

​1. Algemeen

 • "Mackintosh Branding", een reclame-, communicatie-, marketing-, social media- en brandingbureau.

 • "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan het Bureau.

 • "Partijen": het Bureau en de Opdrachtgever gezamenlijk.

2. Toepasselijkheid​

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen het Bureau en de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

3. Dienstverlening

 • Mackintosh Branding biedt reclame-, communicatie-, marketing-, social media- en brandingdiensten aan, waaronder strategisch advies, creatieve concepten, campagnes, merkontwikkeling, digitale marketing en andere gerelateerde diensten.

 • Mackintosh Branding zal zich inspannen om de diensten naar beste vermogen en professionele standaarden uit te voeren.

 

4. Offertes en tarieven

 • Mackintosh Branding zal een schriftelijke offerte verstrekken aan de Opdrachtgever, waarin de aard, omvang en kosten van de diensten worden beschreven.

 • De tarieven van Mackintosh Branding zijn exclusief btw en eventuele bijkomende kosten, tenzij anders vermeld.

 • Het Bureau behoudt zich het recht voor om de tarieven en kosten aan te passen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever.

 

5. Betalingsvoorwaarden

 • Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 • Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Mackintosh Branding gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

 • Mackintosh Branding behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de diensten op te schorten bij niet-betaling.

 

6. Intellectuele eigendom

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Mackintosh Branding ontwikkelde materialen, zoals ontwerpen, concepten en campagnes, eigendom van Mackintosh Branding.

 • Mackintosh Branding verleent de Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de materialen te gebruiken binnen de afgesproken context en voor de duur van de opdracht.

 

7. Vertrouwelijkheid

 • Mackintosh Branding zal vertrouwelijke informatie die zij ontvangt van de Opdrachtgever niet aan derden openbaar maken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

 

8. Annulering en beëindiging

 • Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Mackintosh Branding behoudt zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen.

 • Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn 30 dagen.

bottom of page